Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Filologia Catalana i Estudis Occitans per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Rectorat)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 20 00
http://www.lletres.udl.cat

 

Pla d'estudis del Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans (pla nou)

Pla d'estudis del Grau en Estudis Catalans i Occitans (pla vell)

 

 

Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans (pla nou)

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

Curs

Formació Bàsica

Obligatoris

Optatius (1)

TOTAL

1r

30

24

6

60

2n

30

24

6

60

3r

0

48

12

60

4t

0

12 + 6 Treball final de Grau

+ 6 Pràctiques

36

60

TOTAL

60

120

60

240

(1) Distribució orientativa

PRIMER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101452

Bàsica

1

Gramàtica catalana

101457

Bàsica

1

Introducció a la teoria literària

101460

Obligatòria

1

Anglès I

101461

Obligatòria

1

Francès I

101466

Obligatòria

1

Literatura catalana contemporània I

101451

Bàsica

2

Variació i sociolingüística

101455

Bàsica

2

Occità referencial I

101453

Bàsica

2

Producció de textos orals i escrits

101224

Obligatòria

2

Comentari de textos literaris

101473

Optativa

2

Anglès II

101474

Optativa

2

Francès II

 

SEGON CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101459

Bàsica

1

Corrents de la literatura europea

101454

Bàsica

1

Fonètica i fonologia catalanes

101458

Bàsica

1

Crítica literària

101467

Obligatòria

1

Literatura catalana contemporània II

101232

Obligatòria

1

Literatura catalana moderna

101450

Bàsica

2

Lingüística aplicada

101456

Bàsica

2

Occità referencial II

101217

Obligatòria

2

Dialectologia catalana i occitana

101462

Obligatòria

2

Sociolingüística catalana

101475

Optativa

2

Anglès III

101476

Optativa

2

Francès III

 

TERCER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101468

Obligatòria

1

Literatura catalana medieval I

101469

Obligatòria

1

Literatura catalana del segle XIX

101472

Obligatòria

1

Literatura occitana I

101463

Obligatòria

1

Morfologia i lexicologia catalanes

101497

Optativa

1

Edició de textos

101479

Optativa

1

Gramàtica històrica catalana

101488

Optativa

1

Occità referencial III

101471

Obligatòria

2

Aranès I

101464

Obligatòria

2

Assessorament lingüístic

101496

Obligatòria

2

Història social de la llengua catalana

101218

Obligatòria

2

Política i planificació lingüístiques

101483

Optativa

2

Mètrica i versificació catalanes

101487

Optativa

2

Monografies de literatura catalana II

 

QUART CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101465

Obligatòria

1

Sintaxi catalana

101470

Obligatòria

1

Literatura catalana medieval II

101477

Optativa

1

Literatures romàniques

101490

Optativa

1

Aranès II

101485

Optativa

1

Literatura catalana del segle XXI

101493

Optativa

1

Literatura occitana II

101484

Optativa

1

Monografies de literatura catalana I

101489

Optativa

1

Occità referencial IV

101480

Optativa

1

Onomàstica catalana

101495

Obligatòria

2

Pràctiques externes

101494

Obligatòria

2

Treball final de Grau

101491

Optativa

2

Aranès III

101481

Optativa

2

Metodologia de l’ensenyament del català

101482

Optativa

2

Pragmàtica i català col·loquial

101238

Optativa

2

Sociolingüística occitana

101486

Optativa

2

Teatre català del segle XX

100036

Optativa

--

Matèria transversal

 

 

Grau en Estudis Catalans i Occitans (pla vell)

 QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

Curs

Formació Bàsica

Obligatoris

Optatius (1)

TOTAL

1r

45

15

0

60

2n

30

30

0

60

3r

0

42

18

60

4t

0

18 + 9 Treball final de Grau

+ 9 Pràctiques

24

60

TOTAL

75

123

42

240

(1) Distribució orientativa

 

PRIMER CURS - Assignatures exhaurides

SEGON CURS - Assignatures exhaurides

 

TERCER CURS - Assignatures amb dret a examen

Codi

Tipus

S

Assignatura

101015

Espec.

1

Edició de textos

101225

Espec.

1

Literatura medieval

101219

Espec.

1

Sintaxi comparada

101224

Espec.

2

Comentari de textos literaris

101217

Espec.

2

Dialectologia catalana i occitana

101012

Espec.

2

Lexicologia aplicada

101218

Espec.

2

Política i planificació lingüístiques

     

L'estudiantat pot cursar 18 crèdits optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

QUART CURS - Assignatures amb dret a examen

Codi

Tipus

S

Assignatura

101223

Espec.

1

Literatura del segle XIX

101220

Espec.

1

Onomàstica aplicada

101221

Espec.

2

Aplicacions de la lingüística

101242

Espec.

2

Pràctiques en empresa o institució

101241

Espec.

2

Treball final de Grau (TFG)

     

L'estudiantat pot cursar 24 crèdits optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

 

MATÈRIES OPTATIVES - Assignatures amb dret a examen

Mòdul optatiu bàsic (S’han de superar 6 crèdits d’aquest mòdul de forma obligatòria)

Codi

S

Assignatura

100026

1

El llegat cultural grecoromà

100027

1

Francès per a la comunicació científica

101243

1

Llengua i literatura llatines

100036

--

Matèria transversal

 

Mòdul optatiu específic - Assignatures amb dret a examen

MENCIÓ: LLENGUA I LITERATURA CATALANES

La realització de les diferents mencions no té caràcter obligatori; l’estudiantat pot completar l’optativitat de forma genèrica tot superant 36 crèdits; però per tal d’obtenir la menció de Llengua i literatura catalanes, que constarà al títol, haurà de superar 30 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

101233

1

Literatura catalana contemporània

101232

1

Literatura catalana moderna

101244

1

Monografies de literatura catalana

101229

1

Normativa lingüística catalana

101230

2

Història social de la llengua i la literatura catalanes

101245

2

Literatura catalana: moviments i gèneres

101234

2

Temes i formes de la literatura catalana

Mòdul optatiu específic - Assignatures amb dret a examen

MENCIÓ: LLENGUA I LITERATURA OCCITANES

La realització de les diferents mencions no té caràcter obligatori; l’estudiantat pot completar l’optativitat de forma genèrica tot superant 36 crèdits; però per tal d’obtenir la menció de Llengua i literatura occitanes, que constarà al títol, haurà de superar 30 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

101239

1

Temes i formes de la literatura occitana (*)

101246

1

Nivells pràctics d'Aranès (*) (**)

101235

2

Aranès (*)

101238

2

Sociolingüística occitana (*)

  (*)  Assignatures amb prerequisits: per poder matricular aquestes assignatures s’ha d’haver cursat l’assignatura Introducció a la Llengua Occitana.

  (**)  Assignatura amb prerequisit: per poder matricular aquesta assignatura s’ha d’haver cursat l’assignatura Aranès.