Inici del Contingut

Guies docents 2013-2014

Curs Acadèmic 2013-2014

 

Grau en Estudis Catalans i Occitans

PRIMER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101007

Bàsica

1

Anglès aplicat a la comunicació científica

101100

Bàsica

1

Introducció a la lingüística

101104

Bàsica

1

Introducció als estudis literaris

101222

Espec.

1

Literatura del segle XX

100001

Bàsica

2

Ciència i Societat

101101

Bàsica

2

Fonologia i morfologia

101102

Bàsica

2

Recursos expressius i eines informàtiques

101013

Espec.

2

Literatura i societat

 

SEGON CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100007

Bàsica

1

Pensament i cultura

101105

Bàsica

1

Literatura universal

101014

Espec.

1

Crítica literària

101010

Espec.

1

Elements comuns de les llengües romàniques

101106

Bàsica

2

Literatura comparada

101103

Bàsica

2

Llengua i societat

101011

Espec.

2

Pragmàtica i anàlisi del discurs

101216

Espec.

2

Introducció a la llengua occitana

 

TERCER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101015

Espec.

1

Edició de textos

101225

Espec.

1

Literatura medieval

101219

Espec.

1

Sintaxi comparada

101224

Espec.

2

Comentari de textos literaris

101217

Espec.

2

Dialectologia catalana i occitana

101012

Espec.

2

Lexicologia aplicada

101218

Espec.

2

Política i planificació lingüístiques

 

QUART CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101221

Espec.

1

Aplicacions de la lingüística

101223

Espec.

1

Literatura del segle XIX

101220

Espec.

1

Onomàstica aplicada

101242

Espec.

2

Pràctiques en empresa o institució

101241

Espec.

2

Treball final de Grau (TFG)

 

 

MATÈRIES OPTATIVES

Mòdul optatiu bàsic (S’han de superar 6 crèdits d’aquest mòdul de forma obligatòria)

Codi

S

Assignatura

100026

1

El llegat cultural grecoromà

100027

1

Francès per a la comunicació científica

101243

1

Llengua i literatura llatines

100036

--

Matèria transversal

 

Mòdul optatiu específic

MENCIÓ: LLENGUA I LITERATURA CATALANES

La realització de les diferents mencions no té caràcter obligatori; l’estudiantat pot completar l’optativitat de forma genèrica tot superant 36 crèdits; però per tal d’obtenir la menció de Llengua i literatura catalanes, que constarà al títol, haurà de superar 30 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

101233

1

Literatura catalana contemporània

101232

1

Literatura catalana moderna

101244

1

Monografies de literatura catalana

101230

2

Història social de la llengua i la literatura catalanes

101245

2

Literatura catalana: moviments i gèneres

101234

2

Temes i formes de la literatura catalana

Mòdul optatiu específic

MENCIÓ: LLENGUA I LITERATURA OCCITANES

La realització de les diferents mencions no té caràcter obligatori; l’estudiantat pot completar l’optativitat de forma genèrica tot superant 36 crèdits; però per tal d’obtenir la menció de Llengua i literatura occitanes, que constarà al títol, haurà de superar 30 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

101237

1

Occità referencial (*)

101239

1

Temes i formes de la literatura occitana (*)

101235

2

Aranès (*)

101240

2

Història i cultura occitanes (*)

101236

2

Nivells pràctics de llengua occitana (*) (**)

101238

2

Sociolingüística occitana (*)

  (*)  Assignatures amb prerequisits: per poder matricular aquestes assignatures s’ha d’haver cursat l’assignatura Introducció a la Llengua Occitana.

  (**)  Assignatura amb prerequisit: per poder matricular aquesta assignatura s’ha d’haver cursat l’assignatura Aranès.